جبت عيال اختي مقر باور وتحديتهم ! 🔥(الفايز له PS5😍❤️)

تم نشره في 2021/01/24
كود الايتم شوب SWY
حساباتي :
قناتي في تويتش www.twitch.tv/swelyy
تويتر nowe9r
انستا i.n9
سناب : i.n9
حسابات الممنتج :
m.ar-one.info/long/XlPmI.html
تويتر : PowrCJ
إنستا : i_cj1?igshid=co
تويتش : www.twitch.tv/1cjx
حسابات الكلان :
يوتيوب : ar-one.info
تويتر : POWReSports
انستا : poweresports

For Ads / للاعلانات :
Swelyy@pwr.gg

تعليقات

 • الله يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم ويزوجكم ، وترا انا احبكم ❤️❤️❤️

 • 😂😂

 • الله يسعدك

 • Fndjdns

 • حنهه صيمانن

 • ‏بشرك الله بشرك الله بالخير

 • فارس لعب ٢ ومشاري ٣

 • تكف فارس عطيه سوني 5

 • 🟢🟢💚💗

 • نويصر شفت عيال اختك

 • فهد 💕💕❤️❤️❤️💋💋💋

 • رحت جبت قوه من الئله

 • الله يلعن ابو ثوب رصاصي ازعجنا مايصكت بالع راديو حتى الرصاصي الي يلعب مو يخليه يرحز

 • الي ورا وش سالفته 😂

 • ‏والله إنك كفوا لعيب جدا والله لا اشتري سوني فايف iPhone iPad سوني فايف

 • اليوم رمضان كريم

 • ههههههههههههه 😂😂🤣😂

 • يا خال 😂😂🤣🤣

 • ربي يحفظهم ،❤️

 • والله حزنت على فارس عوضة

 • ترى فارس لعب قيمين والفايز لعب ثلاث اقيام كذا غش

 • ناصر ذولا عيال اختك الله يبارك فيهم ويسعدهم ويسعدك ويسعد اختك في دنيه و آلاخرة ‏😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️❤️

  • لا تنسون الكود ايتن شوب SWY

 • عوض فارس والله حزني تكفا

 • وربي اني قلبي طا في سروالي علشان ما اديت فارس 🥺🥺

 • نويصر سو جزء ثاني ارفعو التعليق عشان يشوفه

 • عوض فارس لو انه سوني 4 ان شاء الله يوفقكم ❤

 • والله إن فارس زق أو مشاري احلا من فارس الزق

 • انا مأحب فارس احب مشاري

 • القحطاني يكتب لي تحت حطوا لي لايك بليز

 • هحعلهداحدحهاهحدادحهادخاهخداهادهخامهدهداخداهمهدامادمهمداهمهادهادممهدادماهمادهدهامدامهمهدادهمادمهادماهدمهادهامدهمادخهاخهداادخههاخدادخهاهخدخهداادخهخهادادهخادهخهدخادخهاخهدادخهاادخهدهاخدخاهخاهددخهاداهخهادخخهاداهخدخادههدخااهخدخاهدخداهخاهدهدتخدااختدتدخاداتخدختاتداخدتاخدتخاتادختداخاتدخهدخاداهخهدخاهاخدهداخاهدخدخاهدخاهاهدخهادخدخهااخدهدخاهادخهادهخهادخداهخدهدهاخهازخهزاخزهاخداهخزاهخدخهاهاخددهاخهداخهاخدهزاخداهخهزخاهخاززهاخهخازهاخزهزخازخهازخهازاهخزاهخاهخزازهخاهزخازهخهازخهزاخخهزازهخاهزخاهزاخهخزازهخاخهازهزخااهزخخزهاهخزاتاخزاتخزاخهزخاتزاخهزختازتخزاخاتزتزاخزاتخازختاتخززتاختازختازخاختزتزاخزتاخزاتخازتخزتاخزتخاخزاتتازخزتخااتخزتازخزخاتتخزاتازختازختخازتزاخزاهخزهخازخهاتزخازتاخازختازهخاهزخهزاخاهزخخهزااخزهازهخازخههازخاهزخازهخاهزخخزاهخزاهاهزخازهخازهخاهزخهاخزخهزاخهازاهزخهزاخازهخزهاخازهخهازخهخزاهاخززهاخزهاخازهخهزاخخهزاازهخهخزاخزهازخهاهازخهازخهاخزهازخزهاخزخاهخاهزهازخخزاهزهخاهاخزهخازهزاخهخزااهخزهاحزهاخزهخازهخاززهاخزحاهزاحهاهزحزهحاهازحهازحهزاحهحازحهزازهاحزاهحهزاحهاحزهزحاهزحازهاحهازحهازحهحازهحازهحازهزاحهازححهزااخهزهاحدحههزخازهاخزخهاهخازهاخزازهخهخاززخهاهزخاهخازخهزاهخازخهزازاهخخهازتخزاتخزاتزخاتزخاتازختازختاخزختازتخازتخازتاخزهعزحازخهخهازخهالاهخلاهخزاخزهخازهاخزهخازهزخاهخازهخهاززاهخخاهزخزهاهزخاخزاههخازاخهزهازخاخهزهخاززخهاهاخزخزهااهزخهزاخخهزازخهازهخاخزهاخهزاخزهاخهزااخعدعلخدخعلدعخلدعدخلدعلخلدخعخعدلعلخددخعلعدلخلعدخدعخلخدلعخلدعخعدللدعخعلدعخلدعدلخعدخلخعلدعخلدخدعلخلعددلخععدلخخعدللعدخلعدخخلعدخعلدخلدعلعخددلعخلعدخدلعخعلخدخعلددلخعلعخدلدعخعلخددعلخلدخععدلخعخلدلخعدعخدلعخدلعخلدلعخدلخعدلدعخعلخدعخلددعلخدعخلهادخلعدخداهخدعخلهخادعلخددخعاخدهاعادخازهخاعخدزهاخدعاخازهخاهزخزاهخهخازهاخزعزاخازعخعزاخازعخزاخعازخعخزاععزاخاهزخاخعزاهخزازخهزاعخخهزاعازخاهزخخعاززاعخعادخهزاخزعاخاهزخخهزازاهخاهخلزاهحلهخالهاخلاهخزهخاعخدلزاهخاعدخعادخعخادخهزاعداخاهزخادهخزهاخزاهخزاهخخهخهزاهازخاهخزخزهازهخازهاخداهخاهزخزهاخهزاخزاهخازهخاهدخزهاخزهاخادهخهخازهداخهزاخهازخخهازاهزخهاخزعخداهازخازهخخدعاعخدازهاخازعخعزاخزهاخاهزخاعخداعخدزاخههزاحهخازعاخدخاعزهخزازاهخدعخازاهحاهزخهازخعخدااهزخاهزحاهحززهاحداخععخزااهزحهحزاخاعدعخداخعاداهزخهخازازهخاهزخزاهخعادخهاخزازهخاهزخاهخزخهادخهزاازخهعازخعاخدخدداعخداعخدعاخاعزخخزاعهخزازاهخزاهخزهاخزخاهزهاخهزخازهاخزاخهزاخهزخهاخاهززاهخاهزخهاخززاهخزاخهزاخهازهخازخهزهاخهزاخزاهخزاهخزهاخزاهخهزاخهخزاازخهزخهازاهخخاهزخهخازهخازاخزهزاهخزاهخزهاخزخاههخازاهزخهزاخخاهزهخزاهخزاخزهاهزخازخهازخهاخازهخهزاخهزاخزهاهخازهخازهخازخزهازاخههزاخزاهخازهخزهاخزاهخفلختتلفحرترخحلزلخترحزففلخقترزحختفرحزلقلرفزهتحلزفهرحقتزفلخقرتحلزقفخرحتلزقفخرتحزلفقتخرحفزقلخرلحختقفزفقرتخزح. رقتفزخحفز ترخقحز فقرختحق فزرتخرختح فزقخ تزحرفققلفزتخرحلزفقترخحلزفقرتحخلزفقرتخحلزفقخرتحلزفقخترحتخزرفحلخترحلفقزختحخرفزقلترلخفزحقفزلقخترحقفزلتحخرفزلتخقرحلفزقرتخحزفلقفلزقخترحفقلزحرختلزفقخرتحفقزلتحرخرتخحزفللفزقخرتحفزلقخرترختحفزلقترخحفقزلخرتحقلفزخحرتفزقلخحترلفزقحخترفزلقحزخترفلقخرتحفلقزترحخفلزقرتخحفلقزخترحلقفزخرتحقلفزتحخرلفقزخترحفزقلترخحفلزقتخحرخرتزفحقلفقزرتلحخزفقلخترحقفخرحتزلفقزلخحرتزقلفخحتر لفقحرتخحتخرفقزلزقفلرختحقفزلرتخهزقفلخرتحزفلحقخرتفزقلرختحفقزلحرتخقفزتخرحلزقفتخرلحخترحقزلفحترخزقفلخرتحفززقرخحتزفزقرتخحفزقزرخحتف زخقرتحزقفزخحرتخحترز قفرختح فلقرتخح فلقحتخرفقلزرختحفلزقترخحرتخحفلزقختحرفلدقتحرخفدقلحترخدفلقتخرحفدلترخقحرختلدحفقرختفحدقلخدحرتفلدفقلخحخحرتفقلدخحرتفلقدخرحتلقفدحخترلقدفحخرتفقلدخرحتفقدلخرحتفلقزخحترزفلخرتح

 • اشترل سوني 5 يستاهل فارس

 • ❤️💖💖❤️💖❤️❤️❤️💖❤️🦁🦁🐆❤️💖

 • SWY 1

 • swy

 • ‏بس خلي يركز خلي ركز يا بو يا بو يا بو كل شيء اللي أنت اللي اللي اللي صار خلي يركز ترى والله العظيم لا لا

 • ‏اللي ما تستحي على وجهك ليش شغل لو كنت بجيب معي فوق راسك خلاص كل واحد طابور واحد يروح يقعد كل شوي أقول لك كل شي بعدين نلعب بلاستيشن فايف جنبك أنت رحنا

 • هصكنص٨نصكنصمنضنزحض

 • قـحـطـان

 • عبودة مثل بدلتي

 • مشاري يغش لعب ثلاث اقيام وفارس لعب قيمين

 • الله يلعن مشاريي

 • الله يلعنه دحوم

 • عوض فارس ونحط♥SWY♥

 • سو سلسلة هاذي عيده والله نار 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🔥🔥🔥😥😥🔥

 • مشاري غثيييث وتحسه راعي هوشات ويقهرررر

 • ناصر تكفى جب لفارس بلايستيشن5ولا افتح بث والدنيشن له

 • ترا غش لان فارس ما لعب لا مرتين و مشاري لعب 4 وحرام عليك تعطيه قدامه وهو مالعب الا مرتين

 • مايصير لازم تعوض فارس 😢

 • نثت

 • اللللللللببلههههههه

 • فارسسس مي ساد 😭💔💔

 • والله مفروض تهدي فارس سوني 5 نضرات تقطع القلب الي معي لايك😰

 • SWY ON TOP

 • Swy

 • الي لعب الثاني قال تتحدا قحطاني يا ولد وهو مات اجلا لا تتحدا جميل 😀

 • احس كلهم يستاهلووووون

 • قش

 • انقله الله يلعن ذي الاشكال

 • الصغير عنده تيك توك

 • اهدي فارس حرام ولله حزنت🥺

 • ناصر تكفى جب لي فارس سوني 5 هو ميعرف يلعب والثاني يعرف طلبك طلبت رجال تكفى ولله يحزن😭😭😭😭😭😭

 • ٣ع٨

 • SWY

 • 💔💔❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • والله وجبنا ١٠٠ الف لايك وعندي اقتراح ليش ماتفتح لهم قناه وهم يصورون به

 • صصصصصصصصصصصضضضضضضضضذ﷼ق﷼

 • مشاري و فارس غشاش

 • SWYYyyyyYYYYyyyقحطان swyyyyy

 • نطالب بسوني 5 حق فارس 🤚🏻

 • الف ألف مبروك مشاري

 • ناصر اشتري لي فارس سوني 5😢😞

 • والله اني اموت فيك 🖤 SWY 🖤

 • 👍👍✌️✌️❌🇸🇦

 • خلاص كل شوي فارس فارس ازعجني😐

 • ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ (. ❛ ᴗ ❛.) (✷‿✷) (◉‿◉) (✪‿✪) (。◕‿◕。) (◠‿◕) \(^_^)/ (◔‿◔) (ง'-̀̀'́)ง o(╥﹏╥)o o(╥﹏╥)o (╯︵╰,) (T_T) ◖⚆ᴥ⚆◗ U^ェ^U ฅ^•ﻌ•^ฅ (ฅ´ω`ฅ) (¦3[▓▓] ✺◟(∗❛ัᴗ❛ั∗)◞✺ (❁´◡`❁)*✲゚* ( T_T)\(^-^ ) o(^-^o)(o^-^)o

 • ظنيتك بتقول خذ واحد لك😜🙈✋😂😂😂😂❤️❤️

 • ههههههههه بلخير مات وانا منطرب بقحطان

 • راسهم اشكبره

 • ٩:٤١ والله رجال

 • والله مشاري ضحكني قال تسمتي الحين انا وش قاعد اقول ههههههههه ههههههههه

 • فارس مسكين حرام اشتراله سوني ٥

 • 5:20وربي ونعممم حتى انا قحطانيههه

 • جيب ل فارس

 • ولله فارس من جوئ حزين هواي كأيله الدنيا من دونكك ولله حرام ياخي 😭😂

 • 💓💓💓💓💓💓💓💖💖💖💖💖💖💖💞💞💞💞💞💞💞💞💞💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💚💚💚💚💛💛💛💛💛💟💟💟💟❣️❣️❣️❣️❣️💘💘💘💘💘💘💌💌💌💌💔💔💔💔💔💔💕💕💕💕💕💕💕🧡🧡🧡🧡💙💙💙💙💙🖤🖤🖤🖤💜💜💜💜💜💜👍👍👍👍🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌷🌷🌷🦄🦄🦄🦄🦄🦄

 • انا قحطاني ططط

 • عوض لفارس اي شي حرام💔😭

 • اصلن مشاري لعب ثلاث قيوم و فارس قيمين شو هذا الغشش حرام والله

 • الله يوفقك يارب تستاهل كل خير يا قلبي

 • حتا حنايا قلبي ياناصر

 • ناصر تكفى يرحم لي امك و العب معك تكفى

 • انا حاب تنزل مقطع ثاني مع عيال اختك

 • مشاري مسوي فله و فاري حزنت عليه والثالث احسه انه بيبكي هههه

 • غياتزوط نيتي ن. تباطات اساسا تيتا ذريتي

 • 14:20 نظراته تقطع القلب💔

 • حرام والله فارس حزنت عليه تكفى ناصر عوضه ب سوني ٥ والله واضح انه حزين حزين على الشي الي خسر في هو ما يبي يوضح انه زعلان بس هو من داخل زعلان بس من برا ما يبي يوضح لكم انه زعلان والله اني حزنت عليه ناصر عوضه بالله💔😔

 • الله يسعدك مثل مستني الله يحفضك أفضل قناه عندي

 • والله حرام يا اخي حرام تهدي واحد واحد فراس ليه ما اديته والله مسكين

 • الولد الي خسر كسر خاطري

 • االله يحفظهم